Mateřská škola Krmelín | Přijímací řízení dítěte

Přijímací řízení dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu „Zápisu do mateřské školy“ pro následující školní rok a zveřejní jej prostřednictvím obecního Zpravodaje, obecního rozhlasu a vývěsek. Přihlášku si rodič vyzvedne v uvedeném termínu v mateřské škole a vyplněnou odevzdá ředitelce mateřské školy - konkrétní informace obdrží při Zápisu. Zápis do mateřské školy se koná v období mezi 2. - 16. květnem.

Při zápisu rodiče nebo zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce mateřské školy průkaz totožnosti a rodný list dítěte k ověření uváděných dat.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Rodiče mají povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Neomluvená absence, delší než dva týdny, může vést k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 Ředitelka Mateřské školy Krmelín stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a bodová ohodnocení

 

Kritéria: body

1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky, včetně dětí s odkladem školní docházky:20

2. Děti, které dovršily věk 4 roky – s celodenní docházkou: 15

3. Děti, které dovršily věk 3 roky – s celodenní docházkou: 5

4. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec: 5

5. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí: 1

Doplňující kritéria:

  • Sociální potřebnost dítěte-sociální kritérium bude posuzováno v součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany
  • Při shodnosti počtu bodů bude rozhodováno dle kritéria č. 5 – trvalý pobyt dítěte v obci
  • V případě rovnosti bodů bude zohledněno datum narození dítěte – dle kritéria č. 3. Starší dítě má přednost před mladším dítětem.
  • Nerozhoduje pořadí podané žádosti
  • V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeného ředitelkou (vždy do 14 dnů po termínu zápisu do MŠ).

 

  

 

 

 

 

 

> zpět

Novinky

04. ledna 2019

28.1. - 1.2.2019 Lyžařský kurz Bílá 

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit