Mateřská škola Krmelín | Přijímací řízení dítěte

Přijímací řízení dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu „Zápisu do mateřské školy“ pro následující školní rok a zveřejní jej prostřednictvím obecního Zpravodaje, obecního rozhlasu a vývěsek. Přihlášku si rodič vyzvedne v uvedeném termínu v mateřské škole a vyplněnou odevzdá ředitelce mateřské školy - konkrétní informace obdrží při Zápisu. Zápis do mateřské školy se koná v období mezi 2. - 16. květnem.

Zápis pro školní rok 2019/2020 - 7. května 2019 

Při zápisu rodiče nebo zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce mateřské školy: 

- vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (naleznete v sekci Dokumenty)

- lékařským potvrzením (je součástí Žádosti o přijetí - sekce Dokumenty),

- průkaz totožnosti

- rodný list dítěte k ověření uváděných dat.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. 

 Ředitelka Mateřské školy Krmelín stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a bodová ohodnocení

Základ kritéria

Kritérium

Počet bodů

Okamžik, ke kterému se posuzuje splnění kritéria:

Věk uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá starší uchazeč.

Uchazeč dosáhl 5 a více let věku.

5 bodů

ke dni 31. 8. 2019

Uchazeč dosáhl 4 let věku.

4 body

Uchazeč dosáhl 3 let věku

3 body

Uchazeč dosáhl 2 let věku

0 bod

Trvalý pobyt uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Krmelín

Uchazeč má místo trvalého pobytu, cizinec má místo pobytu v obci Krmelín.

5 bodů

ke dni vydání rozhodnutí

Uchazeč nemá místo trvalého pobytu, cizinec nemá místo pobytu v obci Krmelín.

0 bodů

Sourozenci uchazeče

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč, jehož sourozenec (sourozenci) se vzdělává v Mateřské škole Krmelín, příspěvková organizace

Sourozenec (sourozenci) uchazeče se vzdělává v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace.

2 body

ke dni vydání rozhodnutí

Sourozenec (sourozenci) uchazeče se nevzdělává v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace.

0 bodů

 

Doplňující kritéria:

  • Sociální potřebnost dítěte-sociální kritérium bude posuzováno v součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany
  • Nerozhoduje pořadí podané žádosti
  • V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeného ředitelkou (vždy do 14 dnů po termínu zápisu do MŠ).

 

  

 

 

 

 

 

> zpět

Novinky

20. března 2019

enlightenedenlightenedenlightenedenlightened 10.4. Výlet do světa techniky - program SVĚT BAREV 12.4. Divadélko Smíšek 23.4 - 26.4. Ekologický projekt "Pro úsměv Země"

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 737 547 667, email: mskrmelin@email.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit