Mateřská škola Krmelín | Přijímací řízení dítěte

Přijímací řízení dítěte do mateřské školy

Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem termín a dobu „Zápisu do mateřské školy“pro následující školní rok a zveřejní jej prostřednictvím obecního Zpravodaje , obecního rozhlasu a vývěsek. Přihlášku si rodič vyzvedne v uvedeném termínu v mateřské škole a vyplněnou odevzdá ředitelce mateřské školy - konkrétní informace obdrží při Zápisu. Zápis do mateřské školy se koná zpravidla poslední týden v měsíci dubnu.

Při zápisu rodiče nebo zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce mateřské školy průkaz totožnosti a rodný list dítěte k ověření uváděných dat.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení. Rodiče mají povinnost omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole. Neomluvená absence, delší než dva týdny, může vést k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 Ředitelka Mateřské školy Krmelínstanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy a bodová ohodnocení

 

Kritéria: body

1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky, včetně dětí s odkladem školní docházky:20

2. Děti, které dovršily věk 4 roky – s celodenní docházkou: 15

3. Děti, které dovršily věk 3 roky – s celodenní docházkou: 5

4. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec: 5

5. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí: 1

Doplňující kritéria:

  • Sociální potřebnost dítěte-sociální kritérium bude posuzováno v součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany
  • Při shodnosti počtu bodů bude rozhodováno dle kritéria č. 5 – trvalý pobyt dítěte v obci
  • V případě rovnosti bodů bude zohledněno datum narození dítěte – dle kritéria č. 3. Starší dítě má přednost před mladším dítětem.
  • Nerozhoduje pořadí podané žádosti
  • V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeného ředitelkou (vždy do 14 dnů po termínu zápisu do MŠ).

 

  

 

 

 

 

 

> zpět

Novinky

09. února 2018

Zápis dětí  do mateřské školy celý text

Více novinek

Kontaktní údaje

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní 70, 739 24 Krmelín
tel. 558 674 038, email: jitka.jankova@seznam.cz

U nás se dětem líbí, přijďte se k nám přesvědčit